Ban lãnh đạo
Trong những năm gần đây, cùng với việc tập trung nguồn lực để đầu tư và phát triển về cơ sở hạ tầng, kho bãi, thiết bị sản xuất,… cũng như nguồn nhân lực tại Công ty thì hoạt động quản trị cũng được Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới phát huy một cách tối đa nhằm mang lại hiệu quả, lợi ích cao nhất cho toàn bộ Công ty. Sơ đồ tổ chức của Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới được thế hiện một cách chuyên nghiệp và khoa học. Các bộ phận vừa làm việc một cách độc lập, vừa liên kết chặt chẽ với nhau cùng tạo nên một Lương Quới bền vững và phát triển mạnh mẽ..
Ông CÙ VĂN THÀNH
Ông CÙ VĂN THÀNH
Người sáng lập, Giám đốc công ty
Bà HUỲNH THỊ CẨM CHÂU
Bà HUỲNH THỊ CẨM CHÂU
Phó Giám Đốc Tài Chính
Ông NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH
Ông NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH
Phó Giám Đốc Kinh Doanh
Ông NGUYỄN BẢO TRÍ
Ông NGUYỄN BẢO TRÍ
Phó Giám Đốc Sản Xuất
Ông CÙ ĐỨC DUY
Ông CÙ ĐỨC DUY
Phó Giám Đốc Marketing
Copy of Ông CÙ VĂN THÀNH
Copy of Ông CÙ VĂN THÀNH
Giám đốc công ty
Copy of Ông CÙ VĂN THÀNH
Copy of Ông CÙ VĂN THÀNH
Giám đốc công ty
Copy of Ông CÙ VĂN THÀNH
Copy of Ông CÙ VĂN THÀNH
Giám đốc công ty
Copy of Ông CÙ VĂN THÀNH
Copy of Ông CÙ VĂN THÀNH
Giám đốc công ty
Copy of Ông CÙ VĂN THÀNH
Copy of Ông CÙ VĂN THÀNH
Giám đốc công ty
Nguồn nhân lực
Để tạo dựng được sự thành công và phát triển trong hơn 20 năm qua là thành quả từ nỗ lực của tất cả đội ngũ công nhân viên công ty, sự lãnh đạo sáng suốt và quyết đoán của Ban giám đốc và những nhân sự chủ chốt – những người luôn cháy hết mình vì sự thành công của công ty. Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới đã xây dựng hệ thống các nguyên tắc cơ bản về quản trị nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho toàn thể công nhân viên cũng như thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát, cán bộ quản lý của công ty. Quy chế này nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và xây dựng văn hóa riêng của công ty Dừa Lương Quới.
Doanh nghiệp khoa học - công nghệ
Để tạo dựng được sự thành công và phát triển trong hơn 20 năm qua là thành quả từ nỗ lực của tất cả đội ngũ công nhân viên công ty, sự lãnh đạo sáng suốt và quyết đoán của Ban giám đốc và những nhân sự chủ chốt – những người luôn cháy hết mình vì sự thành công của công ty. Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới đã xây dựng hệ thống các nguyên tắc cơ bản về quản trị nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho toàn thể công nhân viên cũng như thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát, cán bộ quản lý của công ty. Quy chế này nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững và xây dựng văn hóa riêng của công ty Dừa Lương Quới.