Bộ quy tắc ứng xử BSCI

Nhằm mang lại môi trường làm việc chuẩn mực và bình đẳng cho người lao động, từ năm 2018 Công ty Dừa Lương Quới đã áp dụng bộ tiêu chuẩn ứng xử BSCI đánh giá trách nhiệm xã hội trong kinh doanh.

File đính kèm