Nguồn quỹ khuyến học cho trẻ em tại địa phương

Ý thức được việc học tập là chìa khóa cho sự phát triển của địa phương, của đất nước, nhiều năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài tại địa phương được Ban lãnh đạo đặc biệt quan tâm và hỗ trợ hết mình. 

Hoạt động không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mà còn chú trọng xây dựng một xã hội học tập, góp phần chăm lo cho sự nghiệp giáo dục quê nhà. Số tiền quỹ khuyến học dành ra hàng năm được dùng để hỗ trợ, giúp đỡ các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học.